Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

 

Vereniging Loopgroep Sportfit

De Vereniging is gevestigd op het adres van het secretariaat: Maasstraat 51-2, 1078 HD te Amsterdam. De Verenging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam ‘Loopgroep Sportfit’ met nummer 34149688. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring in overeenstemming met de wettelijke bepalingen beschreven in de AVG ingaande mei 2018.

 

Contactgegevens

Loopgroep Sportfit, Maasstraat 51-2, 1078 HD Amsterdam, tel.: 06-53966166, mailadres: hans.amesz@planet.nl.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het aangaan van een lidmaatschap geef je een aantal persoonlijke gegevens aan ons door. Die gegevens gebruiken we op de manier zoals in deze Privacyverklaring is beschreven. Het betreft de volgende gegevens:

* Voornaam

* Achternaam

* Volledige adresgegevens

* Bankrekeningnummer

* Emailadres

* Telefoonnummer(s)

* Je IP-adres als je de website bezoekt.

Daarnaast kunnen aanvullende gegevens verwerkt worden die je ons op verzoek doorgeeft bij deelname aan evenementen of bijzondere activiteiten.

 

We maken je er op attent dat foto’s die gemaakt worden bij trainingen of andere activiteiten van de club doorgegeven kunnen worden aan andere leden via onze normale communicatiemiddelen w.o. clubblad, mailberichten, speciale fotoboekjes.

 

Bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens

We geven zonder toestemming geen bijzondere of gevoelige informatie weer. Informatie over gezondheid van leden die soms in ons clubblad wordt vermeld, bevat geen gedetailleerde informatie.

 

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens door de vereniging is de toestemming die ieder lid gegeven heeft of die je geeft bij inschrijving en de lidmaatschapsovereenkomst die elk lid is aangegaan door lid te zijn.

 

Doel voor de verwerking van Persoonsgegevens

De Vereniging gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het opstellen en bijhouden van de clubledenlijst waarin namen, adres telefoon en emailadres worden opgenomen.

* Een contributielijst waarin van ieder lid de betaling van de jaarlijkse contributie wordt bijgehouden.

* Evenementenlijsten waarin voor de leden die zich daarvoor hebben opgegeven de betaling(en) van bijdragen met datum worden genoteerd.

* Het bijhouden van de financiële administratie waarin betalingen met banknummer, bedrag en betalingsdatum worden bijgehouden.

* Het opstellen van de presentielijsten voor de Algemene Vergadering waarin voor en achternaam en aanwezigheid worden genoteerd.

* Het versturen van clubbladen en andere communicatiemiddelen waarbij postadres of mailadres wordt gebruikt.

* Het gebruik van namen van clubleden in clubbladen, verslagen, e-mails, communicatiestukken etc. die dienen voor de communicatie met en tussen leden, bestuur en commissieleden.

* Communicatie met de leden van algemene of individuele aard, digitaal, telefonisch of per post.

* Informatieverstrekking op de website achter een inlogcode. Daarbij kunnen ook voor en achternaam van leden gebruikt worden.

* Gebruik van naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres op een algemene ledenlijst voor onderlinge communicatie.

 

Bewaren van Gegevens

Wanneer je lidmaatschap wordt opgezegd worden je gegevens binnen een half jaar na afloop van het contributiejaar uit de algemene ledenlijst verwijderd. Je gegevens blijven wel bewaard in de financiële administratie van de vereniging (in elk geval zolang als wettelijk verplicht, op dit moment 7 jaar). Ook daarna worden ze nog bewaard in historische overzichten en om eventueel een reünie te kunnen organiseren. Als je dat niet wil moet je dat bij je opzegging aangeven.

 

Fotorechten

Tijdens de activiteiten van de club worden vaak foto’s gemaakt. Soms worden deze gebruikt in onze communicatiemiddelen zoals ons clubblad, op de website in mails etc. Soms wordt er ook een fotoboekje gemaakt t.g.v. een bijzondere activiteit. Door je lidmaatschap geef je de vereniging en de leden het recht om ook de foto’s waar je zelf op staat te verspreiden onder de leden. De Vereniging zal foto’s echter niet naar derden sturen zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Websitegebruik en cookies

Onze website is in algemene zin beveiligd via SSL (https en slotje). Specifieke informatie van de club is alleen zichtbaar na inloggen met je persoonlijke inlogcode.

Er worden geen cookies gebruikt voor commerciële doeleinden, maar alleen om de website goed te laten werken. Het gebruik van de website wordt ook niet geanalyseerd (wie heeft hoe vaak ingelogd etc.)

 

Klachten

Klachten over het gebruik van je persoonlijke gegevens kun je altijd melden bij een lid van het bestuur. Het bestuur zal je klacht onderzoeken en binnen 3 weken het resultaat laten weten en hoe het wordt afgehandeld. Je kunt daarnaast altijd verzoeken om persoonlijke gegevens, behalve je voor- en achternaam, van de algemene ledenlijst te laten verwijderen. Aan dat  verzoek zal altijd gevolg gegeven worden.

We willen je er op wijzen dat je ook een klacht omtrent het gebruik van je persoonlijke gegevens kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kun je doen via het webadres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonlijke gegevens worden nooit door de Vereniging gebruikt voor commerciële doeleinden. Persoonlijke gegevens worden slecht aan derden doorgegeven voor zover dat strikt noodzakelijk is voor b.v. inschrijvingen bij speciale evenementen of activiteiten, waarvoor je je hebt opgegeven of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen. Volledige verwijdering kan alleen bij beëindiging van het lidmaatschap. Zo’n verzoek kun je sturen naar het secretariaat of een ander bestuurslid.

 

Beveiligen persoonsgegevens

We nemen de beveiliging van je persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om de computerbestanden waar je gegevens instaan te beveiligen. We updaten regelmatig software, maken regelmatig

back-ups en de website is beveiligd via https. Als je toch het idee hebt dat je persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact op met het secretariaat.

 

Wijzigingen in Privacyverklaring

Het bestuur behoudt zich het recht voor om het privacy beleid te wijzigen. Deze verklaring is een weergave van het beleid zoals laatstelijk door het bestuur vastgesteld in augustus 2018.

 

Informatie

Voor vragen over ons privacybeleid en het bovenstaande kun je terecht bij het secretariaat.